اینم یک کتاب داستان آلمانی سطح A1 برای زبان آموزان مبتدی

نام کتاب : Frau Holle und andere Märchen

دانلود کتاب + فایل صوتی از اینجا  یا  اینجا  یا  اینجا