کتاب MITLESEN-MITTEILEN به شما کمک می کند تا متون حقوقی و استاندارد زبان آلمانی را متوجه شوید. کتاب شامل چندین نمونه گوناگون از متون موثق است که در زبان و فرهنگ آلمانی روز ، قابل مشاهده است .

سطح کتاب C1-C2

کتاب آلمانی Mitlesen Mitteilen

دانلود از اینجا یا اینجا   نسخه 4 کتاب