کتاب 4000 deutsche Verben Ihre Formen und ihr Gebrauch کتابی خلاصه و جالب درباره شکل و طرز استفاده افعال آلمانی است. 

دانلود کتاب آلمانی افعال

همچنین صرف اکثر افعال مهم آلمانی در این کتاب جا گرفته است و همچنین لیستی از کلماتی که از هر فعل ساخته میشود در ادامه توضیح افعال آمده است. 

دانلود از اینجا  یا اینجا  با حجم 10 مگ