کتاب Duden Bildwörterbuch für Kinder یک دیکشنری تصویری آلمانی 70 صفحه ای  با نقاشی های بسیار است که برای کودکان تهیه شده است. 

دیکشنری تصویری آلمانی

فایل PDF و 70 صفحه ... دانلود با حجم 30 مگ