کتاب Basic Germany Vocabulary شامل 24 فصل مختلف از لغات دسته بندی شده است.  لغت ها بر اساس موضوع دسته بندی شده اند.

دیکشنری آلمانی

 • بطور مثال در فصل اول کتاب درباره بدن انسان، افکار انسان، شخصیت انسان ، سلامت و بهداشت بدن و ظاهر انسان لغاتی را در 30 صفحه یاد میگیرید. 
 • در فصل دوم : درباره انجام کارها، حرکات بدن، یادگیری و ...
 • در فصل سوم : انواع مکالمات عمومی ، پذیرفتن یک ایده، جواب رد دادن، شک داشتن، مطمئن بودن از چیزی یا کاری و ...
 • در فصل چهارم: رفتارهای اجتماعی، خانوده، رخدادهای اجتماعی و..
 • در فصل پنجم : خانه داری، لباس ها، غذاها و رستوران ها و ...
 • در فصل ششم: روابط تجاری، خرید، تماس های تلفنی و مکالمات با پلیس
 • در فصل هفتم  :هنر ، موسیقی، اینترنت ، ورزش ..
 • در فصل هشتم: جنگ و صلح و مذهب و آموزش در مدرسه و ...
 • در فصل نهم : شهر ها و زندگی شهری و طبیعت ، حیوانات ، گیاهان ...
 • در فصل دهم : تکنولوژی و موارد 
 • در فصل یازدهم : سفرهای درون شهری و بیرون شهری
 • در فصل دوازدهم: کشورها، ملیت ها به آلمانی و ...
 • در فصل سیزدهم: هر آنچه درباره زمان در زبان آلمانی باید بدانید(افعال ، اسامی ...)
 • در فصل چهاردهم: صفات و قید ها و اسم ها در زبان آلمانی 
 • در فصل پانزدهم: اعداد ، اندازه گیری، اعداد cardinal
 • در فصل شانزدهم: ترتیب در دستور زبان ، اعداد Ordinal 
 • در فصل هفدهم: مقایسه کردن در زبان آلمانی 
 • در فصل هجدهم: رنگ ها 
 • در فصل نوزدهم: فرم ها 
 • در فصل بیستم: عمل و عکس العمل (دلیل و اثر کار انجام شده)
 • در فصل بیستم : شرطی ها
 • در فصل بیست و یکم : انواع ضمائر
 • در فصل بیست و دوم : کلمات ربطی زبان آلمانی 
 • در فصل بیست و سوم: قیدها

دانلود با حجم 18 مگابایت از این فایل یا این فایل